Strona Główna BIP Strona Główna
.: Archiwa i dostęp do danych
 
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.
Rozdział 3, Ewidencja.
Art. 49. 1.


Ewidencję wojskową osób podlegających rejestracji, kwalifikacji wojskowej oraz podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, a także podlegających innym rodzajom powszechnego obowiązku obrony prowadzą:

 1. na szczeblu centralnym - Minister Obrony Narodowej dla terytorium całego państwa;

 2. na szczeblu wojewódzkim - szef wojewódzkiego sztabu wojskowego dla obszaru województwa;

 3. na szczeblu terenowym - wojskowy komendant uzupełnień dla obszaru objętego terytorialnym zasięgiem działania tego komendanta.


Wojskowi komendanci uzupełnień współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Ewidencję wojskową, o której mowa w ust. 1, w zakresie osób odbywających
w jednostkach wojskowych czynną służbę wojskową oraz posiadających przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny do tych jednostek prowadzą również dowódcy tych jednostek.

Organy prowadzące ewidencję wojskową są obowiązane do wzajemnego przekazania danych zgromadzonych w tej ewidencji.

Dane osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej mogą być udostępniane:
 • dowódcom jednostek wojskowym oraz ich przełożonym - jeżeli wymagają tego ich zadania;

 • przełożonym wojskowego komendanta uzupełnień;

 • sądom wojskowym, wojskowym jednostkom organizacyjnym prokuratury, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej - jeżeli wymagają tego zadania;

 • sądom powszechnym, powszechnym jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i Biuru Ochrony Rządu - jeżeli wymagają tego zadania i jest to niezbędne
  do prowadzonego przez nie postępowania;

 • pracodawcom - w zakresie stosunku zatrudnionych przez nich pracowników
  do powszechnego obowiązku obrony oraz rodzaju i terminu wykonania tego obowiązku;

 • osobom, których dotyczą dane osobowe zgromadzone w ewidencji wojskowej;

 • innym podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.


Udostępnianie danych osobowych zgromadzonych w ewidencji wojskowej podmiotom wymienionym powyżej następuje nieodpłatnie.