Strona Główna BIP Strona Główna
.: Udostępnianie Informacji Publicznych
 

W resorcie obrony narodowej udostępnianie informacji publicznej jest unormowane Decyzją Nr 209 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014 r.
(Dz.Urz.MON z 2014 r. poz. 172)

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kołobrzegu, zgodnie z pkt. 36 cytowanej decyzji, realizuje wnioski o udzielenie informacji publicznej wyłącznie w zakresie dotyczącym działalności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kołobrzegu.


Wnioski realizuje:

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kołobrzegu poprzez Szefa Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami – zastępcę Wojskowego Komendanta Uzupełnień.

Złożenie wniosku:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:
  • ustnej lub telefonicznej;
  • pisemnej;
  • elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej MON;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • dostarczony osobiście.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia wniosku, informacja jest udzielana niezwłocznie.
Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę informuje się
o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Terminy:
Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku
o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do WKU.

Dane do korespondencji:
Adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kołobrzegu
ul. Jedności Narodowej 9
78-100 Kołobrzeg

Telefon 261 223 140

e-mail: wkukolobrzeg@ron.mil.pl