Strona Główna BIP Strona Główna
KSIĄŻECZKA WOJSKOWA I ZAŚWIADCZENIA
 
KSIĄŻECZKA WOJSKOWA

Do wyrobienia duplikatu książeczki wojskowej potrzebne jest:

  • dokument tożsamości;
  • zdjęcie 3 x 4 cm;
  • dowód opłaty skarbowej w wysokości 28 zł.

Wpłaty można dokonać bez prowizji tylko w Urzędzie Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13,
na rachunek bankowy

 

 

22 1020 2791 0000 7402 0228 1541
lub
w dowolnym punkcie opłat na w/w rachunek bankowy.

 


Wojskowym dokumentem osobistym jest książeczka wojskowa stwierdzająca stosunek jej posiadacza do obowiązku służby wojskowej. Książeczka wojskowa odbierana jest osobiście.
O utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wojskowego komendanta uzupełnień.
Książeczki wojskowej nie można przenosić, przewozić ani przesyłać za granicę. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt stały, po dopełnieniu wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązana jest zdać książeczkę wojskową właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień. Natomiast osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu komendantowi uzupełnień. 

 

Podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz. 233 ze zm.)


ZAŚWIADCZENIA

Na żądanie zainteresowanego Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień wydaje zaświadczenia o okresie służby wojskowej lub uregulowanym stosunku do służby wojskowej. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.
Wydanie zaświadczenia w sprawie powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej, nie podlega opłacie skarbowej.
Zaświadczenia stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą podlegają opłacie skarbowej w wysokości 46 zł.

Wpłaty można dokonać bez prowizji tylko w Urzędzie Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13,
na rachunek bankowy

 

 

22 1020 2791 0000 7402 0228 1541
lub
w dowolnym punkcie opłat na w/w rachunek bankowy.

Podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).