Strona Główna BIP Strona Główna
Ogólne informacje o NSR
 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są gwarantem bezpieczeństwa państwa. Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym świecie wymagają, żeby instytucja stojąca na straży naszego bezpieczeństwa, była gotowa do przeciwdziałania każdemu zagrożeniu, zarówno w kraju, jak również poza jego granicami.

Do takich zadań najlepiej nadają się ludzie odpowiednio wyselekcjonowani i ustawicznie szkoleni - żołnierze zawodowi oraz żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych, mający do dyspozycji nowoczesny sprzęt. Wzorem innych państw NATO żołnierze rezerwy pełniący służbę w ramach Narodowych Siłach Rezerwowych przeznaczeni będą głównie do:
 • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków;
 • przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • realizacji zadań poza granicami kraju;
 • wzmocnienia jednostek wojskowych w celu przyjęcia uzupełnienia zasadniczego i mobilizacyjnego, modernizacji bazy szkoleniowej, przeprowadzenia remontu i rozkonserwowania sprzętu, pobierania zapasów itp.
Podstawowym źródłem tworzenia zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych będą żołnierze po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz dotychczasowi żołnierze rezerwy. Ochotnicy, którzy nie posiadają przeszkolenia wojskowego, a zainteresowani są tą formą służby będą kierowani do służby przygotowawczej.
 
Promocję i rekrutację będą realizowały wojskowe komendy uzupełnień.

Nabór do służby ma charakter otwarty i jest oparty na konkurencji. Ogólne kryteria naboru są takie same, ale testy i sprawdziany dla kandydatów mogą się od siebie różnić w zależności od specyfiki jednostki, w której chciałbyś pełnić służbę.

Jako kandydat po złożeniu wniosku w sprawie zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązku w ramach Narodowych Sił Rezerwowych będziesz uczestniczył w następujących czynnościach:
 • zostaniesz zapoznany z warunkami tej służby oraz prawami i obowiązkami;
 • sprawdzeniu i przyjęciu dokumentów potwierdzających określone wymagania, w tym posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz inne umiejętności;
 • wstępnej kwalifikacji w zakresie przydatności do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych;
 • przeprowadzeniu niezbędnych czynności wyjaśniających, w tym badań lekarskich i psychologicznych oraz postępowania sprawdzającego;
 • zostaniesz skierowany do dowódcy jednostki wojskowej, w której kontynuowana będzie procedura kwalifikacyjna, obejmują:
 • sprawdzian z wychowania fizycznego;
 • rozmowę kwalifikacyjną;
 • sprawdzenie poziomu wyszkolenia i przygotowania zawodowego;
 • po pozytywnym zakończeniu procedury kwalifikacyjnej i zaakceptowaniu Twojej kandydatury podpiszesz kontrakt z dowódcą jednostki wojskowej na wybrane stanowisko służbowe w tej jednostce;
 • otrzymasz od Wojskowego Komendanta Uzupełnień przydział kryzysowy i zostaniesz żołnierzem NSR
 
NARODOWE SIŁY REZERWOWE OTWARTE TAKŻE DLA KOBIET !!!

Współczesne Siły Zbrojne to miejsce także dla kobiet, które obecnie stanowią coraz wyższy procent stanu osobowego armii. Pełnią one funkcje na równi z mężczyznami i mogą ubiegać się o przydział na każde stanowisko na zasadzie zdrowej konkurencji. Kobiety w dzisiejszym Wojsku Polskim są dowódcami pododdziałów, pilotują śmigłowce i samoloty, pracują jako kontrolerzy ruchu lotniczego, nawigatorzy, oficerowie na okrętach nawodnych i podwodnych. Służą od lat w składzie Polskich Kontyngentów Wojskowych w charakterze specjalistów ds. współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC), lekarzy, dowódców plutonów rozpoznawczych, inżynieryjnych i remontowych oraz pilotów .
 

Rekrutacja kobiet do Narodowych Sił Rezerwowych odbywa się na zasadach konkurencji, liczy się przygotowanie, możliwości psychofizyczne, wyniki testów i rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki. Nie określono limitu stanowisk dla kobiet w mundurach – o miejsce w NSR może ubiegać się każdy.

  Informacje w oparciu o: "Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych"
- SG WP ZOiU-P1

UZYSKANIE PRZEZ ŻOŁNIERZY NSR KWALIFIKACJI PRZYDATNYCH W SIŁACH ZBROJNYCH

KTO MOŻE BYĆ SKIEROWANY NA SZKOLENIE?

Żołnierze rezerwy, którzy zawarli kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i zobowiązali się do posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż trzy lata, mogą być kierowani przez wojskowego komendanta uzupełnień w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych do odbycia szkolenia (kursu).

JAKICH SPECJALISTÓW POSZUKUJE WOJSKO?
Kwalifikacjami przydatnymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej są kwalifikacje:
 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C”;
 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C+E”;
 • kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „D”;
 • operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
 • operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;<
 • nurka;
 • płetwonurka;
 • skoczka spadochronowego;
 • sanitariusza/ratownika;;
 • płetwonurka;
 • kucharza;
SKIEROWANIE NA SZKOLENIE
Skierowanie żołnierza NSR na szkolenie powinno mieć związek z posiadanym przydziałem kryzysowym lub wynikać z potrzeby zmiany przydziału kryzysowego lub potrzeby nadania kolejnego przydziału.

Skierowanie może nastąpić na wniosek dowódcy jednostki wojskowej oraz za zgodą żołnierza rezerwy

Nazwa pliku Pobierz
Wzór zgody

a jeżeli żołnierz rezerwy jest jednocześnie pracownikiem, to skierowanie może nastąpić po zasięgnięciu opinii pracodawcy.

Skierowanie stanowi decyzję administracyjną.

Nazwa pliku Pobierz
Wzór skierowania


W przypadku gdy skierowanie na szkolenie (kurs) dotyczy żołnierza rezerwy, który jest pracownikiem, wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie po dniu, w którym skierowanie stało się ostateczne, informuje pracodawcę tego żołnierza o warunkach zwrotu kosztów związanych
z realizacją szkolenia (kursu). Kursy będą realizowane w cywilnych instytucjach szkoleniowych prowadzących szkolenie w pożądanym zakresie.

UMOWA POMIĘDZY ŻOŁNIERZEM NSR A WOJSKOWYM KOMENDANTEM UZUPEŁNIEŃ
Przed skierowaniem na szkolenie żołnierz NSR podpisuje z wojskowym komendantem uzupełnień umowę na podstawie, której zobowiązuje się on do uzyskania przed zawarciem kontraktu określonych kwalifikacji, a wojskowy komendant uzupełnień zobowiązuje się do nadania przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe lub funkcję wojskową odpowiadającą uzyskanym kwalifikacjom oraz wypłacić żołnierzowi zrewaloryzowany ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych.

Nazwa pliku Pobierz
Wzór umowy

PRZYWILEJE UCZESTNIKÓW KURSU, KTÓRZY SĄ PRACOWNIKAMI
Uczestnikom szkolenia (kursu), którzy są pracownikami, przysługuje:
 • zwolnienie z pracy na czas niezbędny do odbycia zajęć, z uwzględnieniem czasu koniecznego na dojazd;
 • wynagrodzenie w pełnej wysokości za czas zwolnienia z pracy z powodu odbywania zajęć;

Zwrotu kosztów o których mowa powyżej wojskowy komendant uzupełnień dokonuje w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów za pośrednictwem jednostki wojskowej właściwej do spraw finansowych, na której zaopatrzeniu znajduje się wojskowa komenda uzupełnień.

Żołnierzom rezerwy, którzy wykonywali obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez okres co najmniej trzech lat na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadających ich kwalifikacjom nabytym przed zawarciem kontraktu lub w jego trakcie, wypłaca się ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, zrewaloryzowany o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujący w dniu zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej.

Podstawę do wypłaty ekwiwalentu stanowi umowa zawarta pomiędzy wojskowym komendantem uzupełnień a żołnierzem rezerwy.

Ekwiwalent jest wypłacany po upływie trzech lat wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Na wniosek żołnierza rezerwy ekwiwalent można wypłacić przed upływem tego okresu w sytuacji, gdy żołnierz rezerwy zobowiąże się do zwrotu wypłaconego ekwiwalentu w razie uchylenia przydziału kryzysowego z przyczyn niezależnych od organów wojskowych przed upływem tego okresu, z wyjątkiem przypadku wynikającego z orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej lub orzeczenia psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia tej służby albo powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej
w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

Koszty związane ze skierowaniem na szkolenie (kurs) nie zostaną zwrócone w przypadku:
- nieukończenia szkolenia (kursu) lub nieuzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych;
- uchylenia przydziału kryzysowego z przyczyn niezależnych od organów wojskowych przed upływem okresu trzech lat posiadania przydziału kryzysowego, z wyjątkiem:
 • orzeczenia o niezdolności do czynnej służby wojskowej;
 • orzeczenia psychologicznego stwierdzającego przeciwwskazania do pełnienia tej służby;
 • powołania do zawodowej służby wojskowej;
 • przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.