Strona Główna BIP Strona Główna
Przywileje i korzyści
 

Jako żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych będziesz mógł korzystać z szeregu uprawnień:

 • W zakresie ochrony uprawnień pracowniczych:
a) w okresie pozostawania na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Również pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach;
b) otrzymasz gwarancje stabilności zawodowej (urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej,itp.);
c) czas czynnej służby wojskowej zostanie wliczony do wysługi pracowniczej;
d) czas czynnej służby wojskowej w NSR zostanie doliczony emerytom wojskowym, których emerytura jest niższa niż 75% podstawy jej wymiaru;
e) opłacone zostaną składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.
 • W zakresie pomocy edukacyjnej:
  •  
   możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji na stanowiska wymagające podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.
 • W zakresie świadczeń zdrowotnych:
a) określona opieka medyczna i świadczenia zdrowotne w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
b) bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne, w związku z pełnieniem okresowej służby wojskowej;
c) turnusy leczniczo – profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.
 • W zakresie należności finansowych:
a) atrakcyjne uposażenie za każdy dzień służby, z tytułu:
 • odbywania ćwiczeń wojskowych,
 • pełnienia okresowej służby wojskowej,
 • pełnienia służby przygotowawczej;
b) możliwy zwrot kosztów przejazdu w sytuacji zamieszkiwania poza miejscem pełnienia służby (z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem);
c) prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych;
d) zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej.
 • W zakresie świadczeń w naturze:
a) bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas pełnienia czynnej służby wojskowej;
b) bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
c) bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny na czas pełnienia czynnej służby wojskowej.
 • W zakresie prestiżu służby w rezerwie:
a) uwzględnianie czasu służby w NSR, jako preferencji przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;
b) prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w NSR oraz przewidzianych dla żołnierzy odznaczeń państwowych i resortowych;
c) prawo do publicznego występowania oraz udziału w mundurze, w świętach państwowych, wojskowych i lokalnych;
d) prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera, oficera – rezerwisty oraz noszenia związanych z nim odznak po zakończeniu nienagannej służby;

e) prawo do wyróżnień za wzorową służbę.

 

 

Informacje w oparciu o "Poradnik dla kandydata do Narodowych Sił Rezerwowych" - SG WP ZOiU-P1