Strona Główna BIP Strona Główna
Zasady udzielenia pomocy
 

1. ZASADY UDZIELENIA POMOCY
2. WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA


1. ZASADY UDZIELENIA POMOCY

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu:

 1. zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 2. prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 3. prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 5. prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia praw wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

w okresie dwóch lat od zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy udzielanej przez właściwe organy.

Bezterminowo pomoc rekonwersyjna przysługuje:

 • byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa,
 • małżonkom oraz dzieciom – o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 20 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – pozostającym na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:
  • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
  • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

ZASADY FINASOWANIA POMOCY REKONWERSYJNEJ

Byłemu żołnierzowi zawodowemu korzystającemu z przekwalifikowania zawodowego realizowanego w instytucjach uprawnionych do prowadzenia szkoleń pokrywa się koszty do wysokości limitu za:

 1. przekwalifikowanie zawodowe - 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym;
 2. przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem - do wysokości równowartości dwudziestu przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia. W razie odbycia przejazdu innym środkiem transportu niż środkami publicznego transportu zbiorowego wykonywanym przez przewoźników kolejowych, zainteresowanemu pokrywa się koszty tego przejazdu w wysokości równej cenie biletu za przejazd drugą klasą pociągu pośpiesznego z uwzględnieniem przysługujących ulg;
 3. zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub miejscu odbywania praktyki zawodowej - do wysokości trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300 % ryczałtu za nocleg określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Koszty przejazdów i noclegów pokrywa się jeżeli przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty w wysokości:

 • po 4 latach służby wojskowej – 100 % limitu (2.400,00 zł)
 • po 9 latach służby wojskowej – 200 % limitu (4.800,00 zł)
 • po 15 latach służby wojskowej – 300 % limitu (7.200,00 zł)

Małżonkom, dzieciom, a także byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 (zgon, zaginięcie, służba poza granicami kraju) pokrywa się koszty w wysokości 300 % limitu tj. 7.200,00 zł.

Byłemu żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do dyrektora WBE. Wniosek ten właściwy Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Wojskowy Komendant Uzupełnień przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem właściwego ze względu na miejsce zamieszkania byłego żołnierza zawodowego dyrektora COAZ lub OAZ.

W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego koszty podlegają zwrotowi.

2. Wzory wniosków do pobrania na stronie OAZ Szczecin (w zakładce - "Dokumenty (wzory)"):


Kliknij tutaj