Strona Główna BIP Strona Główna
.: Informacje ogólne
 
Szanowni Pańśtwo

Na podstawie art. 30 pkt. 3 i art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1068), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.07.2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r poz.1304) – Symbol badania: 1.48.13(174) jesteście Państwo ustawowo zobowiązani do wypełnienia i przesłania (dostarczenia) do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kołobrzegu ul. Jedności Narodowej 9 w terminie do dnia 15.02.2017 r. „Sprawozdanie roczne …
PM-1”
według stanu na dzień 31.12.2016 r.
W sprawozdaniu należy ująć wszystkie pojazdy samochodowe, naczepy, przyczepy zarejestrowane w wydziale komunikacji właściwego starostwa powiatowego oraz użytkowane pojazdy samochodowe będące w „leasingu”
a także maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych i przeładunkowych (za wyjątkiem maszyn rolniczych).
Przykładowy wzór wypełnienia „Sprawozdania rocznego … PM -1” znajduje się na stronie internetowej WKU
w Kołobrzegu (www.kolobrzeg.wku.wp.mil.pl) w zakładce „Sprawozdania PM-1-
dokumenty do pobrania”.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości wypełnienia załączonego formularza, informacje można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kołobrzegu pokój nr 108 lub telefonicznie
(tel. nr 261 223 104)
.
Jednocześnie proszę, by powiadamiając wydział komunikacji właściwego starostwa powiatowego o sprzedaży, zakupie lub kasacji środków transportowych objętych przedmiotem sprawozdawczości powiadomić o tym fakcie również Wojskową Komendę Uzupełnień w Kołobrzegu.

POUCZENIE: Sprawozdanie PM-1 jest obowiązkowe. Odmowa, podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie dotrzymanie oznaczonego terminu może skutkować konsekwencjami karnymi w myśl ustawy z dnia 29.06.1995r. o statystyce publicznej ( Dz. U z 2016r., poz. 1068)Akty prawne do sporządzenia "Sprawozdania PM-1":

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 lipiec 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016