Strona Główna BIP Strona Główna
Pytania i odpowiedzi
 
ĆWICZENIA WOJSKOWE
- pytania i odpowiedzi

1. Kto w 2017 roku zostanie wezwany na ćwiczenia rezerwy ?
2. Ilu osób to dotyczy ?
3. Czy można się zgłosić na ochotnika ?
4. Czy można odmówić ?
5. Jak długo trwają ćwiczenia rezerwistów, na czym polegają ?
6. Jak załatwiona jest sprawa nieobecności w pracy ?
7. Czy ćwiczący dostaje jakieś wynagrodzenie finansowe ?
8. Kiedy ostatni raz w Polsce były takie ćwiczenia, rozumiem, że są one tylko dla rezerwistów, którzy
     byli już w wojsku. I dlaczego potem z nich zrezygnowano ?

9. Dlaczego teraz MON wraca do pomysłu ?
10. Kto będzie powoływany na obowiązkowe szkolenia ?
11. Kto za to zapłaci ?
12. Czy będą powoływani kawalerowie, czy też ojcowie np. 5 dzieci ?
13. Czy szkoleni dostaną ubiór wojskowy, może jakieś diety ?
14. Jak i z czego będą szkoleni ?
15. Przez ile lat będą utrzymywane obowiązkowe szkolenia i ile osób planuje się przeszkolić ?
16. Czy planuje się przywrócenie powszechnego naboru do wojska ?

1. Kto w 2017 roku zostanie wezwany na ćwiczenia rezerwy ?

W 2015 roku w obecnym stanie prawnym powołani na ćwiczenia wojskowe będą nadal żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych oraz ochotnicy (żołnierze rezerwy), którzy zgłoszą chęć odbycia ćwiczeń wojskowych do właściwej ze względu na miejsce zameldowania Wojskowej Komendy Uzupełnień. W wyniku wprowadzenia w życie rozporządzenia w sprawie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, możliwe będzie powoływanie żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz planowanych do nadania takiego przydziału. Na ćwiczenia te będą mogli być powoływani żołnierze rezerwy zgodnie z limitami określanymi corocznie w rozporządzeniu w sprawie określenia liczby osób, które w danym roku kalendarzowym mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

2. Ilu osób to dotyczy ?

Program rozwoju Sił Zbrojnych RP planuje powoływanie w 2017 roku do 750 stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy.

3. Czy można się zgłosić na ochotnika ?

Tak - można zgłosić się ochotniczo do odbycia ćwiczeń wojskowych na podstawie art. 101a. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP poprzez złożenie stosownego wniosku do właściwej ze względu na miejsce zameldowania Wojskowej Komendy Uzupełnień.

4. Czy można odmówić ?

Odmówić nie można, niemniej jednak powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje za pomocą karty powołania, która jest decyzją administracyjną i od której zgodnie z ustawą służy odwołanie. Ponadto w uzasadnionych przypadkach Komendant Wojskowej Komendant Uzupełnień oraz Dowódca Jednostki wojskowej może zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych.

5. Jak długo trwają ćwiczenia rezerwistów, na czym polegają ?

Ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy mogą trwać od jednego do dziewięćdziesięciu dni. W 2017 roku planuje się ćwiczenia trwające do dziesięciu dni. Ćwiczenia będą polegały na przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego w obsłudze sprzętu i uzbrojenia wojskowego oraz szkolenia ogólnowojskowego w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią i wyposażeniem osobistym.

6. Jak załatwiona jest sprawa nieobecności w pracy ?

Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

7. Czy ćwiczący dostaje jakieś wynagrodzenie finansowe ?

Szkoleni zostaną umundurowani i wyposażeni zgodnie z należnościami określonymi normami dla danych rodzajów sił zbrojnych.Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje:
  • Za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dla szeregowego powyższe świadczenie wynosi 70 zł za każdy odbyty dzień ćwiczenia, natomiast podoficer w stopniu plutonowego otrzyma 80 zł, co w przypadku ćwiczeń 30-dniowych daje odpowiednio kwoty – 2100 i 2400 zł.
  • Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
Ponadto wszystkim przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej oraz powrotu do miejsca zamieszkania.

8. Kiedy ostatni raz w Polsce były takie ćwiczenia, rozumiem, że są one tylko dla rezerwistów, którzy byli już w wojsku. I dlaczego potem z nich zrezygnowano ?

Ostatni raz obowiązkowe ćwiczenia odbyły się w roku 2008. W przyszłych ćwiczeniach uczestniczyć będą żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział. Zaprzestanie prowadzenia ćwiczeń wojskowych wprowadzono głównie w celu zapewnienia płynnej reorganizacji Sił Zbrojnych polegającej na zmianach strukturalnych w jednostkach wojskowych w ramach profesjonalizacji i powrót do obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dopiero po osiągnięciu właściwego przygotowania struktur zawodowych do organizacji atrakcyjnych w formie i treści ćwiczeń.

9. Dlaczego teraz MON wraca do pomysłu? Czy powodem jest obecna sytuacja na świecie i napięcia w UE wywołane kryzysem? Ostatnio w Szwajcarii były duże manewry wojsk, testowano sposób zachowania wojsk na wypadek strefy Euro. A może problemem jest niewystarczająca ilość chętnych do NSR? Kto jest inicjatorem obowiązkowych szkoleń – MON, Premier, a może Prezydent Bronisław Komorowski, który bardzo interesuje się wojskiem i ostatnio mówił z sentymentem o pospolitym ruszeniu.

Powrót do obowiązkowej formy ćwiczeń żołnierzy rezerwy jest konsekwencją wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej związanych z koniecznością utrzymania na właściwym poziomie wyszkolenia obywateli planowanych do realizacji zadań w ramach reakcji na ewentualne zagrożenia (militarne i niemilitarne) kraju. Dodatkowo, odbywanie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych umożliwi przeszkalanie żołnierzy rezerwy na nowoczesnym sprzęcie wdrażanym do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach profesjonalizacji oraz utrzymywanie przez żołnierzy rezerwy na właściwym poziomie nabytych umiejętności i kwalifikacji. – Profesjonalizacja Sił Zbrojnych, a co się z tym wiąże modernizacja techniczna armii, determinuje konieczność przeszkalania żołnierzy rezerwy i przygotowywania ich do obsługi nowoczesnego sprzętu. W sytuacji braku takiej możliwości pojawiają się problemy z właściwym mobilizacyjnym uzupełnieniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Należy również podkreślić, że powrót do obowiązkowych form ćwiczeń nie wynika z obecnej sytuacji w Europie i na całym świecie, a jest kolejnym etapem utrzymania poziomu zdolności obronnych państwa.

10. Kto będzie powoływany na obowiązkowe szkolenia ? Proszę podać wiek. Czy dorośli, którzy nie byli w wojsku, a mają dobrą kategorię, np. A, też będą wzywani na takie bądź inne szkolenia. A studenci? Gdzie będą szkolenia, w koszarach, na uczelniach wojskowych, czy poligonach (których) i w jakich porach roku. Czy rezerwiści będą spali w namiotach czy w koszarach.

Na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział, w wieku określonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony, tzn. od 18 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt lat życia. Szkolenia będą realizowane w oparciu o bazę szkoleniową jednostek wojskowych, do których zostaną powołani żołnierze rezerwy, a także ośrodków szkolenia poligonowego. Żołnierze w czasie ćwiczeń będą zakwaterowani w obiektach koszarowych jednostek wojskowych. Ćwiczenia będą planowane w ciągu całego roku kalendarzowego, z wyjątkiem miesięcy – lipiec i sierpień. Siły Zbrojne RP, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, będą starały się dostosować okresy szkoleń do możliwości konkretnych grup pracowniczych.

11. Kto za to zapłaci ? czy rezerwiści dostaną zwolnienia z pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie etc.) czy pracodawcy będą je honorować ?

Środki finansowe na zabezpieczenie realizacji ćwiczeń wojskowych są planowane w budżecie resortu obrony narodowej na każdy rok kalendarzowy. Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może - na własny koszt - wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

12. Czy będą powoływani kawalerowie, czy też ojcowie np. 5 dzieci ? Kto wtedy pomoże zająć się dziećmi, czy wezwania na ćwiczenia będą przychodziły znienacka, czy też będzie czas na przygotowanie się do nich np. planując w tym czasie wolne.

Przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych jest przedsięwzięciem planowym. Termin przeprowadzania ćwiczeń jest ustalany z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu przygotowania logistycznego jednostki wojskowej oraz zgromadzenia niezbędnych środków materiałowych przewidzianych do umundurowania, wyposażenia i przeszkolenia powoływanych żołnierzy rezerwy. Na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział. Karty powołania na ćwiczenia mają moc decyzji administracyjnej i w związku z tym nie mogą być doręczane później niż 14 dni przed terminem stawiennictwa.

13. Czy szkoleni dostaną ubiór wojskowy, może jakieś diety ?

Szkoleni zostaną umundurowani i wyposażeni zgodnie z należnościami określonymi normami dla danych rodzajów sił zbrojnych. Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego oraz świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie. Dla szeregowego powyższe świadczenie wynosi 70 zł za każdy odbyty dzień ćwiczenia, natomiast podoficer w stopniu plutonowego otrzyma 80 zł.

14. Jak i z czego będą szkoleni ? Czy będą programy szkoleń np. na wypadek wojny, rozpadu UE, czy też będą to standardowe szkolenia, jeśli tak to z czego: obsługi broni, ćwiczenia fizyczne, etc.

Żołnierze rezerwy będą szkoleni według programów szkolenia, które obejmują wyszkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne na danym stanowisku służbowym, w szczególności będą zapoznawani z obsługą nowoczesnego sprzętu wojskowego.

15. Przez ile lat będą utrzymywane obowiązkowe szkolenia i ile osób planuje się przeszkolić ?

Wprowadzenie ćwiczeń wojskowych wynika z potrzeb Sił Zbrojnych, które mogą występować w sposób okresowy i stały, na co wpływa w głównej mierze modernizacja techniczna i konieczność przeszkalania rezerwistów z zakresu obsługi eksploatacji nowoczesnego sprzętu. Liczbę żołnierzy rezerwy które mogą być w danym roku powołane do czynnej służby wojskowej, w tym na ćwiczenia wojskowe, określa corocznie Rada Ministrów wydając Rozporządzenie w tej sprawie.

16. Czy planuje się przywrócenie powszechnego naboru do wojska ?

Nie planuje się przywrócenia powszechnego powołania do zasadniczej służby wojskowej.